ประวัติผู้เขียนหนังสือเรียนชุดสวัสดี

ชื่อ : อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม

วุฒิทางการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๒

ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์ในการทำงาน

•เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๑

•วิทยากรอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานทั่วไป

•มีผลงานด้านวิจัยและเอกสารทางวิชาการจำนวนหลายเล่ม

•เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน กับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไปสอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

•อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย

•ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทยและสมาคมต่างๆ ในประเทศเบลเยี่ยม อินโดนีเซีย

 สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมันนี สวีเดน สเปน เดนมาร์ก  ลักเซมเบิร์ก และนอร์เวย์ ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งดำเนินการสอนเด็กไทยและเด็กสองชาติพันธุ์ ณ ประเทศนั้นๆ

เกียรติภูมิที่ได้รับ

พ.ศ.  ๒๕๔๑ : ครูผู้สอนดีเด่น ของเขตการศึกษา ๕

พ.ศ.  ๒๕๔๒ : ครูแห่งชาติ สาขาการสอนภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณศาสตราจารย์กิติคุณสุมน อมรวิวัฒน์  คุณหญิง ดร. กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา   ท่านเอกอักครราชทูต ดร. ชัยยงค์  สัจจิพานนท์และ รศ. นราพร  จันทร์โอชา ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม และเป็นกำลังใจในการเขียนสื่อ ชุด สวัสดี ด้วยดีตลอดมา

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

Thai Teachers' Association in Switzerland

Verein der thailändischen Lehrpersonen in der Schweiz

Association des enseignants thaïlandais en Suisse

Associazione Svizzera degli insegnanti di thailandese

ที่ตั้งที่ทำการ:

Anchalee Aumplik

c/o Thai Teachers Association in Switzerland

Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich

ผู้ประสานงาน (รองประธาน)
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
Mrs.Bubpha Somkaiw Casal
เบอร์โทร:    079 555 85 95

E-Mail: tach.swiss@gmail.com

ติดต่อเรา

© 2020 by TACH-SWISS.CH