top of page

การจัดตั้งสมาคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555  ผู้แทนโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และครูภาษาไทยจากเมืองต่างๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ รวมจำนวน 36 คน และอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม ผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาไทยในต่างประเทศชุด “สวัสดี”   ได้เข้าประชุมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น  เพื่อจัดตั้งสมาคมครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์ (ปัจจุบันชื่อ สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์)  โดยที่ประชุมสามารถบรรลุข้อตกลงในหลายเรื่อง อาทิ การรับรองร่างระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ  การเลือกตั้งผู้บริหารสมาคมฯ และการกำหนดเรื่องเงินสนับสนุนสมาคมฯ ที่จะจัดเก็บจากสมาชิก   

 

โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นควรสนับสนุนให้สมาคมฯ มีความสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างคล่องตัวและยั่งยืน และทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักเพื่อเป็นที่ปรึกษาและประสานงานให้ครูภาษาและวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้ต่อไป  เอกอัครราชทูตฯ จึงได้แจ้งที่ประชุมเรื่องการจะสนับสนุนเงินจัดตั้งสมาคมฯ จำนวน 2,000 ฟรังก์สวิส   ซึ่งที่ประชุมตอบรับอย่างดียิ่งและรู้สึกซาบซึ้งที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับครูสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

 

แนวคิดการจัดตั้งสมาคมดังกล่าว สืบเนื่องจากที่นายเฉลิมพล ทันจิตต์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้มีโอกาสหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้แทนโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในระหว่างการพบปะกับชุมชนไทยในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งหลายโรงเรียนมีแนวคิดต้องตรงกับเอกอัครราชทูตฯ ว่าการจัดตั้งสมาคมโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้ประสานแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและช่วยส่งเสริมเรื่องมาตรฐานการสอน รวมถึงทักษะและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม กับทั้งตัวผู้สอนและนักเรียน  เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงเรียนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งเขตสวิส-เยอรมัน สวิส-ฝรั่งเศสและสวิส-อิตาเลียน จำนวนมากถึง 18  โรงเรียน และมีครูจำนวน 61 คน ซึ่งเป็นครูอาสาและไม่เคยฝึกอบรมทักษะการสอนมาก่อน  ขณะที่มีเด็กนักเรียนรวม 282 คน  ซึ่งล้วนเติบโตในต่างประเทศ  ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย และไม่เคยเรียนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ

 

นอกจากนี้  การตั้งสมาคมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวผู้มีเชื้อสายไทยในสวิตเซอร์แลนด์ อย่างน้อย 300 ครอบครัว อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมความเป็นชุมชนเข้มแข็งของคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และส่งเสริมภาพลักษณ์และวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ไปพร้อมๆ กันด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

พฤศจิกายน 2555

1.3.jpg
bottom of page