top of page

กิจกรรมสมาคมครูฯ สัญจร

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา

เมื่อวันเสาร์ที่  11 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับสมาชิกตัวแทน จากโรงเรียนต่างๆ  มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่ครูอาสา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนไทยยิ่งขึ้น

 

ซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านทูตจักรี ศรีชวนะ พร้อมที่ปรึกษา คุณอาทิตย์ สามพายวรกิจ ร่วมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนฯ ด้วย

École_de_Langue_et_Culture_thaï_Genèv

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา เปิดสอนให้เด็กและเยาวชนไทยในนครเจนีวาและพื้นที่ใกล้เคียงได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยและได้ปลูกฝังสำนึกในความเป็นไทยให้กับพวกเขา ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนฯ มีครูอาสาจำนวน 7 คน และนักเรียนประมาณ 40 คน

สำหรับการบริหารจัดการชั้นเรียนและการควบคุมชั้นเรียนนั้น รับผิดชอบโดยครูประจำชั้นรวมทั้งจัดสื่อการเรียนการสอนเพื่อประกอบกับเนื้อหาในทุกระดับชั้น

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกับสมาชิกตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ  ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูอาสา และผู้ปกครองโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา เป็นอย่างยิ่ง ที่อนุเคราะห์ให้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมทั้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งขอแสดงความชื่นชมความเสียสละ ทุ่มเทและความตั้งใจจริงของคณะครูอาสา โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวาทุกท่าน ที่ช่วยกันเผยแพร่ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนค่ะ

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากเยี่ยมชม หรือนำบุตรหลานมาเรียนที่นี่

ติดต่อได้โดยตรงกับครูใหญ่ : คุณกรรณิการ์ วัฒนกนกธรรม (Kannikar Wattanakanoktham)  

Tel.  079 769 94 90   E-Mail : pamuk-saly@bluewin.ch

École_de_Langue_et_Culture_thaï_Genèv
bottom of page