top of page

นิทรรศการแสดงภาพวาดระบายสีออนไลน์  ในหัวข้อ "90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ "

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์เริ่มต้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จประพาสยุโรป โดยได้เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสองครั้งในปี พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2450 ต่อมาทั้งสองประเทศ ได้ลงนามย่อในสนธิสัญญาไมตรีและการค้าระหว่างประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 ณ กรุงโตเกียว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสองประเทศจึงได้ถือให้วันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ทั้งนี้การลงนามสนธิสัญญาฯ ดังกล่าวได้มีขึ้นในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2474

ทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ถึงสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9

ดังนั้นในปีนี้ พ.ศ. 2564 จึงถือเป็นโอกาสอันดีในวาระครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม "วาดภาพระบายสี" เพื่อรณรงค์สร้างเสริมจิตสำนึก ความเข้าใจให้เด็กๆ เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่ผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ปลูกฝังให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในสังคม ส่งเสริมให้พวกเขารักและภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองสวิส และเปิดโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดผ่านการวาดภาพระบายสี รวมทั้งเป็นสื่อกลางใน การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญนี้

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้จัดงานฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ “The 90th Anniversary Celebration Night” ณ Yehudi Menuhin Forum Bern  โดยมีท่านจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คอยให้การต้อนรับตัวแทนจากเครือข่ายสมาคม/ชมรมไทยในสวิตฯ ทั้งหมดประมาณ 50 คน ซึ่งภายในงานมีการแสดงดนตรีสดบรรเลงโดย Ms. Gabrielle Brunner, Violin และดร.ศิวัฒน์ ชื่นเจริญ, เปียโน เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่สวยงามของสองประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภาพวาดสีน้ำและผลงานภาพวาดระบายสีของนักเรียนจากโรงเรียนภาษาไทย และเด็กๆ ผู้สนใจที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จัดแสดงในงานอีกด้วย

*****

เว็บไซต์ : www.thaiswiss90years.org , www.tach-swiss.ch, www.thaiembassy.ch และเฟซบุ๊ก : www.facebook.com/thaiswiss90years , www.facebook.com/tach.switzerland , www.facebook.com/ThaiEmbBern

bottom of page