top of page
Neon Spray Paint

การปฏิบัติงานของสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2566/2023

Pink Background

 

 

 

กิจกรรมของสมาคมฯ ประจำปี 2566/2023

1. วันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ Zentrum Neu-Schönstatt
Josef-Kentenich-Weg 1 8883
Quarten
โครงการพัฒนาศักยภาพครูจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในต่างแดน”โดยได้งบประมาณในการจัดทําจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในการประชุมสามัญประจําปี ของสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ครั้งที่ 12 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 107 คน จาก 9 ประเทศ จากการประเมินโครงการพบว่า ร้อยละ100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดนอยู่ในเกณฑ์ระดับมากร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในฐานที่ 1 ถึง 3 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนภาษาของครูจิตอาสาและการทํางานด้านสวัสดิการทางสังคม ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เกิดเครือข่ายของครูอาสาจากประเทศในทวีปยุโรป และอเมริกา

2. วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนอาทิตย์อุทัย
Jugendzentrum Wädenswil ,
Seestrasse 90, 8209 Wädenswil
(ZH)
การจัดประชุมสามัญประจําปี 2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง และมีการจัดหัวข้อเสวนา เรื่อง“เรียนรู้เรื่องตลกตลก ที่เก็บตกจากงานสมาพันธ์ เพื่อก้าวพร้อมกันสู่วันหน้า” มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน

3. วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ.2566
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น
ออกร้านขายเครื่องดื่มThai Festival 2023 เพื่อหาทุนสนับสนุนการทํากิจกรรมของสมาคมฯ

4.วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียน Frei Gymnasium
Arbenzstrasse 19 , 8008 Zürich
โครงการ “จิตอาสาสอนภาษาไทยสําหรับเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดน”เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความมั่นใจแก่ครูอาสาน้องใหม่ที่มีจิตอาสาเข้ามาสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กลูกครึ่งไทยสวิส หรือ
ผู้ปกครองที่ไม่สามารถพาบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนในเครือได้ ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมและนําความรู้ไปสอนให้กับบุตรหลานของตนที่บ้านได้เช่นกัน เพราะทางสมาคมฯ ได้รับแผนการสอนที่อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม
ได้เขียนขึ้นมาให้กับครูอาสาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจะมีสื่อรูปภาพ บัตรคําประกอบการเรียนการสอนด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้มีจํานวนครูอาสาน้องใหม่และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทั้งหมดจํานวน 37 คน ครูน้องใหม่ 17 คนและครูอาสาที่เคยเข้าร่วมอบรมมาแล้ว มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับครูอาสาน้องใหม่

5. วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ
Freizeitpark Erlenmoos
Sihleggstrasse 4, 8833 Wollerau
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 5 มีจํานวนนักเรียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งมี การแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอายุ 6-8 ปี ระดับอายุ 9-12 ปี และ ระดับ 13ปี ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีครู อาสาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมนวน 40 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมดจํานวน 120 คน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
- กิจกรรรมการคัดลายมือ
- การวาดภาพ หัวข้อ ของเล่นแสนรัก ครอบครัวของฉัน รักเมืองไทย
- การตอบปัญหาเกี่ยวกับเมืองไทยและภาษาไทย
- การเขียนตามคําบอก
- การพูด ครอบครัวของฉัน ฉันเป็นเด็กดี ฉันรักเมืองไทย
- การอ่าน เรื่อง ไปตลาด รักมาก
- การร้องเพลงลูกทุ่งไทย
- การท่องอาขยานทํานองเสนาะ ฝนตกแดดออก เด็กน้อย รักษาป่า รักเมืองไทย สยามานุสสติ เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

6. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ Schulhaus Hofackerstrasse 191,
8032 Zürich
กิจกรรม Workshop ครูอาสาภาษาไทย มีจํานวนผู้เข้าอบรม 30 คน เป็นครูอาสาเก่า 27 คน ครูน้องใหม่ 3 คน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พร้อม เสนอแนะแนววิธีการแก้ไข และกิจกรรมเทคนิคการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในเรื่องของการจัดหารือถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในอนาคต เช่น พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องจํากัดขอบเขตภายในครอบครัว

7. วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตัวแทนสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.30 น. ณ โรงแรม Bellevue Palace กรุงเบิร์น

bottom of page