ThaiSwiss90Years
ThaiSwiss90Years
press to zoom
ผลงานคนเก่ง 2564
ผลงานคนเก่ง 2564

เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม

press to zoom
กิจกรรมออนไลน์ 2564
กิจกรรมออนไลน์ 2564
press to zoom
2563 การปฏิบัติงานของสมาคม
2563 การปฏิบัติงานของสมาคม

11 กรกฎาคม 2563 - พฤษภาคม 2564

press to zoom
ผลงานคนเก่ง 2563
ผลงานคนเก่ง 2563
press to zoom
2562 การปฏิบัติงานของสมาคม
2562 การปฏิบัติงานของสมาคม

การปฏิบัติงานของสมาคม พฤษภาคม 2562 - 5 มิถุนายน 2563

press to zoom
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

2nd Annual Academic Skills Enhancement

press to zoom
สมาคมครูฯ สัญจร
สมาคมครูฯ สัญจร

ครบรอบ 7 ปีโรงเรียนภาษาไทยต้นกล้า

press to zoom
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562/2019
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562/2019

Annual Meeting 2019

press to zoom
2561 การปฏิบัติงานของสมาคม
2561 การปฏิบัติงานของสมาคม

การปฏิบัติงานของสมาคม พฤษภาคม 2561 - 5 มิถุนายน 2562

press to zoom
กิจกรรมสมาคมครูฯ สัญจร
กิจกรรมสมาคมครูฯ สัญจร

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา

press to zoom