top of page

การปฏิบัติงานของสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

11 กรกฎาคม 2563 - พฤษภาคม 2564

พ.ศ. 2563

 • วันที่  11 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯ  ได้จัดการการประชุมสามัญประจำปี 2563/2020 (ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Meeting)

 • วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ

 • วันที่ 1-25 สิงหาคม 2563 กิจกรรมออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตัวแทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวป่าของโรงเรียนภาษาไทยต้นกล้า

 • วันที่ 1-25 กันยายน 2563 กิจกรรมออนไลน์ประจำเดือนกันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ

 • วันที่ 26 กันยายน 2563 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2563  กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจเชิงบวกแก่ครูอาสาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ โซนที่ 1 วิทยากรคุณณัฐรดา กิตติคุณเดชา (ครูโบ)

 • วันที่ 1-25 ตุลาคม 2563 กิจกรรมออนไลน์ประจำเดือนตุลาคม : วันปิยมหาราช

 • วันที่ 3 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสมาคมครูฯ สัญจร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา วิทยากรคุณณัฐรดา กิตติคุณเดชา (ครูโบ)

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินงานด้านการจัดพิมพ์หนังสือเรียนชุดสวัสดี 1-6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการขนส่งมายังประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • วันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมออนไลน์ประจำเดือนพฤศจิกายน : วันลอยกระทง

 • วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 กิจกรรมออนไลน์ประจำเดือนธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

 

พ.ศ. 2564

 • วันที่ 1-25 มกราคม 2564 กิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ “วันเด็กแห่งชาติ"

 • วันที่ 19 มกราคม 2564 ตัวแทนสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LINE Meeting เรื่องโครงการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ " ซึ่งสมาคมฯ จัดทำร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น หนึ่งในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์

 • วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ “วันนักประดิษฐ์"

 • วันที่ 1 มีนาคม 2564 การดำเนินงานเรื่องการจ่ายภาษีของสมาคมฯ ณ ตอนนี้ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง การยื่นเอกสารการแจ้งการชำระภาษี ในปี 2558(2015), 2559(2016), 2560(2017), 2561(2018), 2562(2019)  ได้จัดส่งให้สำนักงานสรรพากร และได้รับจดหมายยืนยันการชำระภาษีอย่างถูกต้อง โดยคำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องชำระ (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/ 2564)

 • วันที่ 1-25 มีนาคม 2564 กิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ “วันช้างไทย"

 • วันที่ 3 มีนาคม 2564 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom จากทางสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อร่วมประชุมเครือข่ายสมาคม/ชมรมไทยในสวิตฯ

 • วันที่ 13 มีนาคม 2564 รับเงินสนับสนุน "วันเด็กทำดี" ปี 2564 จากคุณพี่วันดี สุวรรณทัต ไมเยอร์ จำนวนเงิน 1’100  ฟรังก์สวิส

 • วันที่ 16 มีนาคม 2564 รับงบประมาณสนับสนุนโครงการของ สมาคมฯ ปี 2564 จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 1-25 เมษายน 2564 กิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ “เทศกาลวันสงกรานต์"

 • วันที่ 1-25 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ “วันฉัตรมงคล"

bottom of page