การประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562/2019

เมื่อวันเสาร์ที่  8 มิถุนายน  2562 สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562/2019 ณ ห้อง Pavillon, ศูนย์บริการประชาชนบุคเฮก GZ Buchegg Bucheggstrasse 93, 8057 Zürich

 

โดยเปิดให้สมาชิกลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9:00 น. ในการนี้สมาคมฯ ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม มาพบปะและให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อ “การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ” เพื่อช่วยพัฒนาครูอาสาผู้สอนภาษาไทยให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสอนภาษาไทยให้เยาวชนของชาติในต่างแดน พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง


ทั้งยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนโรงเรียนช้างน้อย หนังสือเรียนสวัสดีเล่ม 5 และ 6 เข้าร่วมสาธิตด้วย


และเมื่อองค์ประชุมพร้อมกันแล้ว ในเวลา 10.45 น. คุณอัมพิกา ฮูเบอร์ ประธานสมาคมฯ  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมฯ และได้ทำการเปิดการประชุมในเวลาต่อมา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก


บรรยากาศการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562/2019 

versammlung 001
versammlung 006
versammlung 004
versammlung 005
versammlung 007
versammlung 003
versammlung 002

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  


วาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 / 2018
วาระที่ 3    พิจารณารายงานกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2561 / 2018
วาระที่ 4    รายงานและรับรองรายงานการเงินปี 2561 / 2018
วาระที่ 5    แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 - 2564
วาระที่ 6    รับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562 - 2564
วาระที่ 7     เรื่องอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม ประธานและรองประธานกล่าวอำลาเนื่องในโอกาสหมดวาระและขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานได้กล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
ปิดประชุมเวลา 12.05 น. 


ช่วงเที่ยงพักรับประทานอาหารกลางวันและในช่วงบ่ายเป็นการดำเนินการสัมมนาต่อในช่วงที่สอง จากนั้นเป็นการสรุปรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ก่อนปิดการสัมมนา เวลา 16.00 น.    

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

Thai Teachers' Association in Switzerland

Verein der thailändischen Lehrpersonen in der Schweiz

Association des enseignants thaïlandais en Suisse

Associazione Svizzera degli insegnanti di thailandese

ที่ตั้งที่ทำการ:

Anchalee Aumplik

c/o Thai Teachers Association in Switzerland

Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich

ผู้ประสานงาน (รองประธาน)
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
Mrs.Bubpha Somkaiw Casal
เบอร์โทร:    079 555 85 95

E-Mail: tach.swiss@gmail.com

ติดต่อเรา

© 2020 by TACH-SWISS.CH