top of page

การปฏิบัติงานของสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ พฤษภาคม 2563 - 5 มิถุนายน 2562 

Höfner_Volksblatt_2018
453445
4552220
13 05 2561
11 09 2561
6 05 2561
4 12 2561
Geneva_8003
4479
Feusisberg_1181
5 06 2562
 • วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนคณะกรรมการบริหารและครูจากโรงเรียนในเครือข่ายของสมาคมครูไทยใน สวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ในยุโรป ณ เมือง Sandnes ประเทศนอร์เวย์

 • วันที่ 6 มิถุนายน  2561 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เข้าทำการหารือและพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ  ณ กรุงเบิร์น พร้อมรับเงินสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

 • วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารและตัวแทนจากโรงเรียนในเครือข่ายของสมาคม ครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 14 โรงเรียนเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561 โครงการสานสัมพันธ์เชิงวิชาการครูอาสาไทย หลักสูตรวิชาภาษาไทยในต่างแดนสำหรับ เด็กและกีฬาสัมพันธ์ ณ Jugendunterkunft, Sitterstrasse 28, 9050 Appenzell

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ  Röm.-kath. Pfarramt, Feusisberg

 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ กองทุน กาญจนาภิเษกรำลึก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Bellevue Palace กรุงเบิร์น

 • วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมสมาคมครูไทยฯ สัญจร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนภาษาและ วัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา

 • วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ตัวแทนคณะกรรมการบริหารและครูจากโรงเรียนในเครือข่ายของสมาคมครู ไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562 "ภาษาไทยในบริบทต่างแดน" โดยสมา- พันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE)

 • วันที่ 5 มิถุนายน 2562  ตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และได้รับเงินสนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมของสมาคม

bottom of page