ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสมาคม

Royal Thai Embassy Bern

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

Thai Consulate General in Zurich

สถานกงสุล นครซูริก

Meiers come inn

ครอบครัวไมเยอร์

UTIL Foundation

UTIL Stiftung, Zürich. Dr. Markus A. Frey Mr. Alex H. Weber Mr. Frank Marxer

Ministry of Social Development and Human Security

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ