คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ประธาน
ประธาน

บุบผา โสมเขียว คาซาล

รองประธาน
รองประธาน

สิริโสภา พาบส์

เลขานุการ
เลขานุการ

รสิกาญจณ์ ฟอร์เตอร์

เหรัญญิก
เหรัญญิก

เบญจมาภรณ์ โรถัค

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

นภาพร วัลเทอร์

นายทะเบียน
นายทะเบียน

อัญชลี อ่วมปลิก

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

อนุสสรา ชเพิทเทิล

บรรณาธิการวารสาร
บรรณาธิการวารสาร

ปิยะธิดา เซเดรสซี่

ผู้ดูแลเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์

สุคนธา วูล์ฟ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต