top of page

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ประธาน
ประธาน

บุบผา โสมเขียว คาซาล

press to zoom
รองประธาน
รองประธาน

สิริโสภา พาบส์

press to zoom
เลขานุการ
เลขานุการ

สาธิตา เฟ็ทช์-สิงห์ไชย

press to zoom
เลขานุการ
เลขานุการ

สกุลตลา วารินทร์

press to zoom
เหรัญญิก/บรรณาธิการวารสาร
เหรัญญิก/บรรณาธิการวารสาร

เบญจมาภรณ์ โรถัค

press to zoom
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

นภาพร วัลเทอร์

press to zoom
นายทะเบียน
นายทะเบียน

อัญชลี อ่วมปลิก

press to zoom
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

อนุสสรา ชเพิทเทิล

press to zoom
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์

สุคนธา วูล์ฟ

press to zoom
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม

press to zoom
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต

press to zoom
bottom of page